Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký qua LINE!

Đăng ký dịch vụ tại đây

*Tên
Không được bỏ trống
{min}文字以上{max}文字以下で入力してください
*Số điện thoại
Không được bỏ trống
Vui lòng nhập đúng định dạng
LINE ID
Required
Please enter the correct format
Facebook ID
Required
Please enter the correct format
*E-mail
Không được bỏ trống
Vui lòng nhập đúng định dạng
*Xác nhận E-mail
Không được bỏ trống
Vui lòng nhập đúng định dạng
Địa chỉ thư không khớp

Điều khoản
Đây là chính sách cơ bản để bảo vệ thông tin cá nhân cho người sử dụng. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện đầy đủ các chương trình tuân thủ liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân thông qua luật "bảo vệ và quản lý bảo mật, quản lý thông tin cá nhân" một cách hợp lý. Chúng tôi sẽ thực hiện bằng các điều khoản ​​sau đây.
1. Chúng tôi có trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân và quản lý một cách nghiêm ngặt. 2. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cho phép của khách hàng phù hợp với mục đích sử dụng khi chúng tôi nhận được lưu ký dữ liệu, bao gồm thông tin cá nhân từ khách hàng tại thời điểm xử lý thông tin, phát triển hệ thống, v.v
3.Trong trường hợp chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp, chúng tôi sẽ làm rõ mục đích thu thập thông tin cá nhân, quản lý trong phạm vi cần thiết theo mục đích kinh doanh và phạm vi nhận được từ những người cung cấp thông tin cá nhân. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân khi đã có sự đồng ý và thỏa thuận nội bộ.
4. Chúng tôi sẽ chú ý đến việc sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân thu thập được, quản lý hợp lý và không cung cấp cho bên thứ ba trừ khi chúng tôi nhận được sự chấp thuận của cá nhân liên quan đến thông tin cá nhân nói trên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho các nhà phân phối cụ thể.
5. Chúng tôi lưu trữ và quản lý các thông tin cá nhân một cách an toàn và kiểm soát nghiêm ngặt để tránh truy cập trái phép, mất mát, phá hoại, giả mạo, rò rỉ thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp phòng ngừa và điều chỉnh. 6. Chúng tôi sẽ tuân thủ các luật và quy định áp dụng cho thông tin cá nhân.
7. Chúng tôi sẽ liên tục cải tiến chương trình tuân thủ của chúng tôi về bảo vệ thông tin cá nhân dựa trên mối quan hệ tin tưởng với khách hàng và những sự thay đổi môi trường cần thiết.

Hãy nhấp vào nút "Đồng ý điều khoản" sau khi đọc điều khoản và chuyển đến màn hình xác nhận